Nhà Việt
Nhà Việt

Địa chỉ: Số 292HK1 khu đô thị Waterfont City, Cầu Rào 2 - P.Vĩnh Niệm - Q.Lê Chân - TP.Hải Phòng

Điện thoại: 0225.3246545 - Fax: 0225.3246545

0931 590 066

Kĩ Thuật: 0901 508 999

Tiếng Việt English

Giới thiệu

Hồ sơ năng lực Nhà Việt PMC

Đăng lúc : 14/05/2020 - 5:26 PM
Tác giả : Admin - 978 Lượt xem

 

 

MỤC LỤC

 

Phn 1:     THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ THẦU

 

                             1.  Lời giới thiệu.

                             2.  Ngành nghề kinh doanh.

                             3.  Chứng nhận đăng ký Kinh doanh.

                             4.  Chứng nhận đăng ký Mẫu dấu.

 

Phn 2:     NGUỒN NHÂN LỰC–TRANG THIẾT BỊ TỔ CHỨC SXKD

 

                             1.  Sơ đồ tổ chức – Kinh doanh.

                             2.  Chứng chỉ hành nghề các Cán bộ chủ chốt.

    3.  Trang thiết bịphục vụkhảo sát và Tư vấn Thiết  kế.

                   

Phn 3:     KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU

 

                             1.  Danh mục Hợp đồng đã thực hiện.

         

CONTENT

 

Part 1:        GENERAL INFORMATION

 

                             1. Introduction.

                             2. Scope of activities.

                             3. Business permission.

                             4. Tax registration. 

 

Part 2:        EQUIPMENT - HUMAN RESOURSE

 

                             1. Organization chart.

                             2. Professional certificate of the company major staff.

                             3. List of equipment for investigation and design consultancy.

 

Part 3:        EXPERIENCES OF CONTRACTOR

 

                             1. List of finished typical contracts.

 

目录

 

1 部分:        承包商的信息

 

                             1.  介绍

                             2.  经营行业

                             3.  商业登记证

                             4.  章样登记证

 

2 部分:         人力资源经营生产组织设备

 

                             1.     经营-组织图纸

                             2.     重要干部的执业证书

                             3.  设计咨询和考察服务设备 

 

3 部分:         承包商的经验

 

                             1.     已经执行的合同项目

 

목차

 

1 부:     계약자에 대한 일반 정보

 

                             1.   소개

                             2.   직업사업

                             3.   사업자등록증

                             4.   인감견본등록증명서

 

2 : 인적 자원 노동-   생산 및 사업 조직 용장비

 

                             1.      조직도-사업

                             2.     주요임원들의실무증서

                             3.  조사및설계  컨설팅용장비

 

3 : 계약자의 경험

 

                             계약목록이실행되었다.

 

 

 

1. LỜI GIỚI THIỆU

 

Lời đầu tiên, Công ty chúng tôi gửi đến Quý khách hàng những lời chúc tốtđẹp nhất, chúc Quý khách hàng luôn đạt được hiệu quả cao và thành công trong công việc.

 

NHÀ VIỆT PMC (Project management contractor) hình thành và phát triển định hướng trở thành Nhà thầu Quản lý dự án xây dựng chuyên nghiệp, có khả năng phục vụ thị trường toàn lãnh thổ Việt Nam, đối tượng khách hàng hướng đến là các Doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại Việt Nam.

 

 NHÀ VIỆT PMC là đơn vị có tư cách pháp nhân đầy đủ, hạch toán kinh tế độc lập, có tài khoản tại Ngân hàng TMCP Á Châu(ACB) – CN Hải Phòng. Chúng tôi không ngừng phát triển một cách ổn định và bền vững, hoàn thành tốt các hợp đồng đã ký kết với các Đối tác và từng bước có được uy tín trên thị trường. Những công trình do NHÀ VIỆT PMC Thực hiện luôn đảm bảo chất lượng tốt, hoàn thành tiến độ đề ra.

 

NHÀ VIỆT PMC có một đội ngũ Kiến trúc sư, kỹ sư, có kinh nghiệm hành nghề Tư vấn, thi công xây dựng các công trình lớn nhỏ trong cả nước. Ngoài ra, chúng tôi luôn sử dụng những công nhân có tay nghề cao, đã từng tham gia thi công nhiều công trình có quy mô lớn thuộc lĩnh vực xây dựng Công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật v.v….

 

Với đội ngũ Kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng có trình độ cao, Công nhân, kỹ thuật viên dày dạn kinh nghiệm, được sử dụng trang thiết bị hiện đại, Công ty NHÀ VIỆT PMC có đủ khả năng đáp ứng những yêu cầu cao và chuyên nghiệp của Khách hàng.

 

Đến với NHÀ VIỆT PMC, Quý khách hàng đã được đồng hành với một nhà thầu chuyên nghiệp, luôn cải tiến và hoàn thiện không ngừng trong lĩnh vực Tư vấn Thiết kế và Thi công xây lắp, chắc chắn sẽ tạo lên những công trình không chỉ đẹp mà còn hiệu quả về sử dụng và chi phí đầu tư...

 

Giải pháp tạo lập giá trị"

Là phương châm hoạt động của NHÀ VIỆT PMC - chúng tôi!.

 

1. 介绍书

 

首先,我们公司向贵客致以最美好的祝愿, 祝贵客的工作总是非常有效和成功

 

越家公司(项目管理承包商)形成和发展定向,成为能够服务整个越南领土市场、专业建筑项目管理承包商,客户对象是在越南投资的国内外企业。

 

越家公司是  具有完全平等法律地位、独立经济核算、在 亚洲股份商贸银行 (ACB- 海防 分行 开户 的 单位。我们 不断 稳定和可持续发展 , 完成 好与合作伙伴签订的合同 和一步获得市场声望。 越家公司 执行 的 工程始终保持良好的品质,完成超出既定时间表。

 

越家公司是  富有  全国大小型工程施工、咨询经验的建筑师、工程师团队的结晶。从成立开始,越家公司已经有一个大学以上等级管理职员队伍 和数百名高水平技术工人,他们已经参与了住房建设,土木工程,工业和技术基础设施等领域的许多大型工程的建设工作。

 

拥有一支高素质的建筑师、建筑工程师团队,经验丰富的工人,技术人员,使用现代化的设备,越家公司能满足客户的最高要求。

 

与我们越家公司合作,是贵客跟一个 专业承包商合作,我们总是找到 建设施工和设计咨询领悟突破,有一些不仅美观而且使用效果也高....  的工程作品

 

创造价值的最佳解决方案"

是我们越家公司活动方针!.

 

1. Introduction.

 

First of all, our company would like to send you the best wishes. Wish you to obtain the high effectiveness and success in your work.

 

Viethouse PMC Company is a legal entity with the independent economic accounting and the account opened at Maritime Joint Stock Bank- Hai Phong Branch. We are developing firmly and strongly and always well complete the contracts signed with partners and step by step create our prestige in the market. The works performed by VIET HOUSE Company are always with the goods quality and exceed the proposed progress.

 

ViethousePMC is the unity of engineers, architects, painters who are experienced in the consultancy, construction of big and small size works nationwide. Since the establishment, VIET HOUSE PMChas owned the executive management officials who are with the tertiary education degree and over and hundreds of skillful workers who have already constructed many large-scale works in terms of the fields such as: housing, civil works, industrial works and technical infrastructure etc.

 

With the architects, construction engineers highly qualified; the workers and technicians experienced together with the application of modern equipment, VIET HOUSE PMCis able to meet your highest demands.

 

Coming to VIET HOUSE PMCCompany, you will partner with one professional contractor which always finds out the new things and breakthrough in the field of design consultancy and construction with the works not only beautiful but effective in use and investment expense...

 

Solution creates value

- VIET HOUSECompany’s operational motto!

 

1.소개

 

우선, 저희 회사는 고객에게 최고의 소원을 보냅니다, 고객은 항상 높은 효율성과 성공을 달성하기를 바랍니다.

 

PMC 베트남주택주식회사(프로젝트관리계약자)는전문건설프로젝트관리계약자가되기위한오리엔테이션을형성하고개발했으며, 베트남전시장에서비스를제공할수있습니다.저희고객은베트남에서투자하는국내외기업을목표로합니다.

 

베트남주택회사는완전한법적지위를지닌독립경제회계부서이며, 아시아상업은행(ACB) - 하이퐁지점에계좌가있습니다. 우리는파트너와계약을체결하고점차시장에서명성을얻으며안정적이고지속가능한방식으로끊임없이발전해나가고있습니다. 베트남주택회사가실시하는프로젝트는항상양질의서비스를보장하며, 베트남주택회사가건설한프로젝트는지정된시간전에항상완료됩니다.

 

베트남주택회사는 컨설턴트 실습, 대규모 프로젝트 건설 및 베트남 전역의 소규모 프로젝트에서 경험이 풍부한 엔지니어 팀과 함께 건축가 팀의 결정체입니다. 회사 창립 당시부터 베트남의 본사에는 대학보다 높은 자격을 갖춘 관리 직원이 있었으며 우리는 고도의 자격을 갖춘 숙련 된 직원 수백 명이있었습니다. 은 주택 건설, 토목 건설 공사, 산업 건설 프로젝트 및 기술 인프라 분야의 많은 대규모 프로젝트 건설에 참여해 왔습니다, 등.

 

높은자격을갖춘건축가, 기술자와엔지니어및우리회사의팀은많은근로자를보유하고있으며숙련된기술자는베트남주택회사의최신장비를사용할수있습니다. 베트남의홈회사는고객의최고요구사항을충족시킬수있습니다


베트남 주택 회사에 와서, 귀고객은 항상 새로운 것을 발견하는 전문 계약자를 동반했고 우리는 항상 전문적인 디자인 및 건설 컨설팅 분야에서 돌파구를 가지고 있습니다, 뿐만 아니라 아름답뿐만 아니라 효과적인 사용 및 투자 비용을 가지고 건설 작품 ... 등 ...

 

가치를창출하는해결책을가져라.

저희의베트남회사의모토입니다!

 

2. Ngành nghề kinh doanh - Scope of Activities

 

Tên công ty:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NHÀ VIỆT

Tên tiếng anh:

 

VIET HOUSE BUILDING JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt:

 

VIET HOUSE BUILDING.,Jsc

Trụ sở công ty:

- Văn phòng tại Hải Phòng : Số 292HK1 khu đô thị Waterfront City, Cầu Rào 2.
- Văn phòng tại Hà Nội    : T21 tòa nhà VPBank, số 89 Láng Hạ, quận Đống Đa.
- ĐT/Fax       : 0225.3246545
- Hotline      : 093.1590 000
- Email     : nhavietpmc@gmail.com
- Website  : www.nhavietpmc.com

 

Ngành nghề kinh doanh:

- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình,

- Tư vấn thiết kế các công trình Dân dụng, Công nghiệp, Giao thông, Cầu đường.

- Quy hoạch khu nhà ở, khu Du lịch, khu Đô thị và Công nghiệp.

- Lập Tổng dự toán các công trình Dân dụng, Công nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật.

- Hoạt động đo đạc bản đồ, thăm dò địa chất, nguồn nước.

- Giám sát, Tư vấn Quản lý dự án các công trình Xây dựng Dân dụng và công nghiệp.

- Thẩm tra dự án đầu tư, Hồ sơ thiết kế và Dự toán xây dựng công trình.

- Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu và phân tích đánh giá hồ sơ Dự thầu.

- Kinh doanh các loại vật tư, vật liệu trong xây dựng công trình.

- Thi công các công trình Dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật.

 

Vốn điều lệ                    : 9,600,000,000 VNĐ.

Số ĐKK và MST           : 0201101110

Tài khoản Ngân hàng   : Ngân hàng Thương mại cổ phầnÁ Châu -Chi nhánh HP

Số tài khoản                  : 983 096 59

 

2. 经营行业- Scope of Activities

 

公司名称:

 

越家工程股份公司

交易名称:

 

VIET HOUSE BUILDING JOINT STOCK COMPANY

简写名称:

 

VIET HOUSE BUILDING.,Jsc

公司住所:

 

-         在 海防的 办公室      : 海防市 - 吴权 郡  高楼 292 层

-         电话/传真                : 0225.3246545

-         热线                       : 093.1590 000

-         电子邮件                 : nhavietpmc@gmail.com

-         网站                       : www.nhavietpmc.com

经营行业:

- 工程建设投资项目设立咨询工作,

-  桥路、交通、工业、民用工程设计咨询工作.

- 工业区、都市区、旅游区、住房区规划

- 设立技术基础设施、工业、民用工程总预算

- 建设工程的项目管理咨询、施工监察工作

- 工程预算、设计档案、投资项目审定工作

- 咨询投标,设立招标档案和分析评估投标档案

- 投资,建设  技术底层、交通、工业、民用工程

- 经营各种工程物资、原材料

- 施工民用、工业... 工程

 

注册资金                        : 9,600,000,000 VNĐ.

经营登记编号税号    : 0201101110

开户行                            : 亚洲股份商贸银行–海防分行

帐号                                : 983 096 59

 

2. Scope of Activities

 

Company’s name

 

VIET HOUSE BUILDING JOINT STOCK COMPANY

Abbreviated name:

 

VIET HOUSE BUILDING.,Jsc

Head office:

 

Number 292HK1 Waterfront City - Le Chan District - HP City 

- 21 storey, VPBank Tower, Lang Ha, Dong Da District – HN capital

- Phone/Fax  : 0225.3.246 545

- Hotline        : 093.1590 000

- Email           : nhavietpmc@gmail.com

- Website       : nhavietpmc.com

Business lines:

-         Consulting to prepare the works construction investment projects

-         Consulting to design the civil, industrial, traffic works and roads/bridges

-         Programming the housing quarter, tourism area, urban area and industrial area.

-         Making the General Estimate for civil, industrial works and infrastructure

-         Measuring maps, geological survey and water resources survey

-          Supervising the construction and consulting the management of works construction projects

-         Assessing the investment projects, design records and Estimate of works construction

-         Consulting the bidding, preparing the Invitation of Bidding and analyzing the Bidding Documents

-         Investing and constructing the civil, industrial traffic works and infrastructure

-         Trading in industrial materials, lubricants of all types.

Charter capital                   : 9,600,000,000 VND.

Business registration No.

and Tax code                       : 0201 101 110

Bank                                      : Asia Commercial Bank

Account No.                         : 983 096 59

 

 

2.직업사업-활동범위

 

 회사:베트남주택건축주식회사

 

 거래명:  VIET HOUSE BUILDING JOINT STOCK COMPANY

 약식: VIET HOUSE BUILDING.,Jsc     

 

회사본사:

사업자 등록 주소:하이퐁시, 레천구, 처항98/96번지

- 사무실하이퐁시에서: 하이퐁시, 응오꾸이엔구,레홍퐁거리, 아카시빌딩292층

- 전화 / 팩스 :0225.3.246545

- 핫라인                :093.1590 666

-이메일                : nhavietpmc@gmail.com

Website                : nhavietpmc.com

 직업사업

- 프로젝트설립컨설팅사업건설투자

-  토목, 공업 지대,교통, 도로및 교량 공사의 컨설팅 디자인.

- 주택지역, 관광지역, 도시지역 및  공업 지대분야 계획

- -토목사업,  공업 지대 및 기술 인프라 프로젝트의 총 비용 견적 수립

-측정지도, 지질 탐사 및 수자원 활동의 활동

- 건설 감독 및 건설 프로젝트 관리 컨설턴트

- 투자 프로젝트, 설계 문서 및 건설 비용 견적의 평가.

- 건설 공사의 품질 점검 및 보증 된 프로젝트의 베어링 구조 확인

-투자 프로젝트 및 환경 처리의 환경 영향 평가

-입찰 컨설팅, 입찰 서류 준비 및 입찰 분석 및 평가.

--건설 토목, 공업 지대 , 수송 및 기술 인프라 프로젝트 투자

- 건설 작업에서 재료 및 소모품 거래

-   민간토목 및 공업지대 프로젝트 건설...

 

 헌장자본                                : 9,600,000,000 VNĐ.(베트남동)

사업자등록번호와세금 코드     : 0201101110

은행 계좌                            : 아시아상업은행(ACB) - 하이퐁지점

 계좌번호                                  : 983 096 59

 

 

\

 

Thiết kế tổ hợp VĂN PHÒNG – NHÀ XƯỞNG – NHÀ KHO FULIN COMPLEX

Hoàn thành thiết kế 2017.

디자인사무소조합- 공장- 창고FULIN COMPLEX

2017 년에디자인을완성했다

FULIN COMPLEX仓库- 厂房-办公室组合设计

完成2017 年 设计 工作

 

 

 

 

Thiết kế NHÀ MÁY SẢN XUẤT THỨC ĂN GIA SÚC PETER HAND

Nhà máy thức ăn chăn nuôi Peter Hand

Hoàn thành thiết kế 2016.

PETER HAND사료공장설계및코너관점시공

Peter Hand牧养饲料厂房-角配景

사료공장설계및시공

2016 년에디자인을완성했다

设计  家兽饲料生产厂房

完成2016 年设计工作

 

 

 

Thiết kế NHÀ XƯỞNG CÁN TRÁNG CÔNG TY NHỰA CN PHÚ LÂM

Hoàn thành thiết kế 2017.

산업 플라스틱 회사의 플라스틱 압연 공장 설계 및 시공

2017 년에디자인을완성했다

设计富林塑膠工業股份有限公司砑光机 厂房

完成 2017 年 设计 工作

 

Thiết kế nhà xưởng công nghiệp

 

Thiết kế nhà xưởng kết hợp văn phòng điều hành 

 

Thiết kế NHÀ MÁY THÉP NGŨ PHÚC

Hoàn thành thiết kế 2018.

공장 건축 설계

2018 년에디자인을완성했다

 设计 五 福厂房

完成 2018 年 设计 工作

 

Thiết kế phối cảnh toàn bộ dự án nhà xưởng

 

 

Thiết kế NHÀ XƯỞNG MAY HAI;

Hoàn thành thiết kế 2018.

의류  2 호공장건축설계
2018 년에디자인을완성했다

设计MAY HAI 厂房

完成2018 年 设计 工作

 

Thiết kế nhà xưởng tại Hải Phòng

 

Thiết kế nhà xưởng may công nghiệp 

 

Thiết kế nhà xưởng 2 tầng

 

Thiết kế Nhà Xưởng Minh Phúc ( Hoàn thành 2018 )

공장건축설계(2018 년에디자인을완성했다)

设计  明 福 厂房  ( 2018 年 完成)

Minh Phuc회사에의전반적인전망및원근법(투시도)

明福厂房工程配景 

 

thiết kế nhà xưởng kết hợp văn phòng 

 

thiết kế nhà xưởng tại hải dương 

 

Thiết kế Nhà Xưởng Thái Hưng Tech ( Hoàn thành 2018 )

Thai Hung Tech공장건축설계;2018 년에디자인을완성했다

设计Thái Hưng Tech厂房 ( 2018 年 完成)

 

Thiết kế phối cảnh tổng thể công trình nhà xưởng tại Hưng Yên

 

Cận cảnh thiết kế phối cảnh văn phòng làm việc kết hợp nhà xưởng

 

Thiết kế NHÀ XƯỞNG NANOSI

Hoàn thành thiết kế 2018

NANOSI 사무소및인프라설계

2018 년에디자인을완성했다

设计NANOSI办公室 和底层基础

完成 2018 年 设计 工作

 

 

 

 

3. Chứng nhận đăng ký kinh doanh - Business permission.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin trân trọng cảm ơn sự lưu tâm của Quý khách.

Nếu cần thêm bất cứ thông tin nào, xin vui lòng liên hệ thêm:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH NHÀ VIỆT

VIET HOUSE BUILDING JOINT STOCK COMPANY

 

Trụ sở  Công ty:       Số 292HK1 khu đô thị Waterfront City, Cầu Rào 2 - Dương Kinh - Hải Phòng.

Office:                       Number 292HK1 Waterfront City - Le Chan District - HP City 

Tel / Fax                    : 0225.3.246545

Website                     : www.nhavietpmc.com

Email                         : nhavietpmc@gmail.com

MST/ Tax code          : 020 110 1110

Hotline                       : 0931590 000

                                           

工程股份公司

베트남주택건축주식회사

电话/传真 

전화/ 팩스           : 0225.3246545

网站           

웹사이트             : www.nhavietpmc.com

电子邮件            

이메일                 : nhavietpmc@gmail.com

税号                     :

사업자등록번호와세금코드: 0201101110

热线                     :                              핫라인                 : 093.159.0000     

 

Chúc Quý khách luôn thành công và hạnh phúc.

Best regards!

 

Quý khách hàng có thể tải hồ sơ năng lực đầy đủ của chúng tôi tại đây.


Share: 


Tag:
  • ,
  • Bài viết cùng chuyên mục

    Công trình tiêu biểu    Gọi ngay: 0931 590 066
    messenger icon zalo icon